Kyläkysely 2016

Luoma-ahon kyläkyselyyn 2016 saatiin vastaus 55/160 taloudesta. Otantaa voidaan pitää siis suhteellisen hyvänä. Kyselyn monivalintakysymykset voit käydä katsomassa täältä <<<KYLÄKYSELYN VASTAUKSET>>>. Kirjalliset vastaukset on kerätty koontitaulukkoon ja niitä on käyty läpi monipalvelukeskus -hankkeen työryhmäkokouksessa. Tärkeimmiksi palveluksi kyläläiset valitsivat koulun, kaupan ja päivähoidon. Kylän vahvuuksiksina mainittiin erityisesti työpaikat, koulu ja luonto. Kehittämistarpeista eniten mainintoja saivat teiden kunto, liikuntatilat ja kaupan valikoimien lisääminen. Yleisesti ottaen kyläläiset  tuntuivat olevan varsin tyytyväisiä Luoma-ahoon asuinpaikkana.